HMN Szopienice S.A. w likwidacji
Warunki zakupu

Zasady zbywania nieruchomości:

Zgodnie z regulacją art. 468 § 1 Kodeksu spółek handlowych nieruchomości Huty Metali Nieżelaznych "Szopienice" SA w likwidacji zbywane są w trybie licytacji publicznej, a z wolnej ręki  jedynie na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki i po cenie nie niższej od uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, przy czym pod pojęciem licytacji publicznej uznaje się wyłonienie nabywcy nieruchomości w trybie aukcji lub przetargu przeprowadzonych zgodnie z regulacją art. 701 – 704 Kodeksu cywilnego.

Do Spółki w okresie likwidacji stosuje sie przepisy dotyczace organów spółki, praw i obowiazków akcjonariuszy oraz inne przepisy Działu II kodeksu spółek handlowych dotyczace organizacji i funkcjonowania spółek akcyjnych o ile z celu likwidacji nie wynika co innego. Powyzsze oznacza, iz sprzedaz oznaczonych nieruchomosci Spółki musi zostac poprzedzona uzyskaniem zgód organów Spółki na dokonanie tych transakcji Zgodnie z regulacja § 25 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki nabycie i zbycie nieruchomosci, uzytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomosci o wartosci przekraczajacej równowartosc w złotych polskich 100.000 EURO nalezy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Wyrazenie zgody na zbycie nieruchomosci o wartosci nie przekraczajacej w/w kwoty lezy natomiast w kompetencjach Rady Nadzorczej Spółki (§ 19 ust. 2 pkt. 14 Statutu Spółki).

Zasady postępowania przy zbywaniu nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Społki określa "REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI HUTY METALI NIEŻELAZNYCH SZOPIENICE SA w likiwdacji", którego tekst dostępny jest w zakładce PROCEDURY