HMN Szopienice S.A. w likwidacji
Kontakt z akcjonariuszami

numer kontaktowy  695 102 862, 662 352 354

Ogłoszenie ( opublikowane w MS i G z dnia 27 pażdziernika 2021 r.)

Indeks numerów → Rocznik 2021 → Numer 209/2021 (6354) z 27 października 2021 r. → Pozycja 67037

Likwidator Spółki Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 26012, działając w oparciu o art. 399 § 1 w zw. z art. 466 oraz art. 398 k.s.h. i § 21 ust 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 listopada 2021r., na godz. 1130, w Warszawie przy ul.  Foksal 6, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmować będzie:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcia uchwały w sprawie przekazania na rzecz Gminy Katowice lub sprzedaży z wyłączeniem trybu publicznej licytacji innym podmiotom prawa wieczystego użytkowania trudno zbywalnych nieruchomości.
 7.  Podjęcie uchwał w sprawach:

           -  wyrażenia zgody na zbycie oznaczonych nieruchomości Spółki z wyłączeniem trybu                        publicznej licytacji,

           -  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki w trybie publicznej licytacji.

        8.   Zakończenie obrad.

 

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na 3 dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 22 listopada 2021 roku, zostaną wpisani do Rejestru akcjonariuszy Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. w likwidacji prowadzonym przez Trigon Dom Maklerski S.A. przy ul. Mogilskiej 65 w Krakowie.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 22 listopada 2021 roku.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w tym odpisie.

Wymagane prawem odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą dostępne w siedzibie Spółki, pok. nr 5 od dnia 18 listopada 2021 roku. Rejestracja obecności w dniu 25 listopada 2021r. rozpocznie się o godz. 11.

 

 

numer kontaktowy  695 102 862, 662 352 354

Ogłoszenie ( opublikowane w MS i G z dnia 07 maja 2021 r.)

Indeks numerów → Rocznik 2021 → Numer 87/2021 (6232) z 7 maja 2021 r. → Pozycja 29332

Likwidator Spółki Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 26012, działając w oparciu o art. 399 § 1 w zw. z art. 466 oraz art. 395 k.s.h. i § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 7 czerwca 2021 roku, na godz. 1200, w Warszawie przy ul. Foksal 6, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Metali Nieżelaznych "Szopienice" Spółka Akcyjna w likwidacji.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmować będzie: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Likwidatora Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2020.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki w trybie publicznej licytacji,

- wyrażenia zgody na zbycie oznaczonych nieruchomości Spółki z wyłączeniem trybu publicznej licytacji,

- z bycia (przeniesienia praw własności) w trybie art. 66 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku "Ordynacja podatkowa" na rzecz gminy Katowice w zamian za zaległości podatkowe.

12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru i powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

13. Zakończenie obrad.

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Trigon Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 1 czerwca 2021 roku.

Uprawniony akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Wymagane prawem odpisy dokumentów w sprawach objętych porządkiem obrad będą dostępne w siedzibie Spółki, pok. nr 6, od dnia 31 maja 2021 roku.

Informacja z dnia 25 lutego 2021 roku.

    W związku z nasileniem się pandemii wirusa COVID 19 oraz sytuacją chorobową u niektórych akcjonariuszy spółki HMN Szopienice S.A w likwidacji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ogłoszone na dzien 26 lutego 2021 roku może zostac odwołane.

 

Ogłoszenie ( opublikowane w MS i G z dnia 04 lutego 2021 r.)

Działając na podstawie art. 358 § 1 k.s.h. Spółki Likwidator HMN „Szopienice” S.A. w likwidacji, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 26012, wzywa akcjonariuszy Spółki HMN „Szopienice” S.A. w likwidacji do złożenia w Spółce dokumentów akcji lub świadectw depozytowych, w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, celem wymiany dokumentu akcji na nowy w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji.

Niezłożenie akcji lub świadectwa depozytowego w terminie określonym wyżej skutkować będzie unieważnieniem dokumentów akcji.

 

Ogłoszenie ( opublikowane w MS i G z dnia 02 lutego 2021 r.)

Likwidator Spółki Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 26012, działając w oparciu o art. 399 § 1 w zw. z art. 466 oraz art. 398 k.s.h. i § 21 ust 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 luty 2021r., na godz. 1130, w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. ks. mjra Karola Woźniaka 12C, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmować będzie:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

8.   Podjęcie uchwał w sprawach:

-          wyrażenia zgody na zbycie oznaczonych nieruchomości Spółki z wyłączeniem trybu publicznej licytacji,

-          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki w trybie publicznej licytacji.

9.  Zakończenie obrad.

 

Przewidziana w punkcie 7 porządku obrad zmiana Statutu Spółki obejmuje dodanie po 8, a przed 9 Statutu Spółki  8¹ o następującej treści:

§8¹

„1. Zniszczone lub utracone dokumenty akcji imiennych, odcinka zbiorowego akcji imiennych, świadectwa tymczasowego lub świadectwa depozytowego podlegają umorzeniu przez Zarząd wyłącznie z zachowaniem poniższych postanowień.

2. Umorzenie zniszczonego lub utraconego dokumentu oraz wydanie jego duplikatu następuje na wniosek akcjonariusza. Wniosek powinien zawierać oznaczenie (seria i numer) dokumentu zniszczonego lub utraconego oraz oświadczenie wnioskodawcy o zniszczeniu lub utraceniu tego dokumentu.

3. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, Zarząd ogłosi w Monitorze Sądowym                             i Gospodarczym o zniszczeniu lub utracie dokumentu wzywając wszystkich roszczących sobie prawa do tego dokumentu, aby w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zgłosili Zarządowi sprzeciw poprzez wykazanie swoich uprawnień do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, pod rygorem umorzenia tego dokumentu przez Zarząd i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej.

4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 3, nikt nie wykaże swoich praw do dokumentu będącego przedmiotem umorzenia, Zarząd  niezwłocznie podejmie uchwałę o umorzeniu dokumentu, a następnie wyda wnioskodawcy duplikat umorzonego dokumentu po uprzednim zwrocie kosztów, o których mowa w ust. 6.

5. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 3, zostanie zgłoszony sprzeciw, w którym wykazane będą prawa do dokumentu będącego przedmiotem umorzenia, Zarząd zawiadomi wnioskodawcę o nieuwzględnieniu wniosku oraz o możliwości złożenia wniosku o umorzenie dokumentu w trybie przewidzianym w Dekrecie o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia 10   grudnia 1946r. (Dz.U. z 1947r. poz. 20). W razie nieuwzględniania wniosku z przyczyn,  o których mowa w zdaniu poprzednim, postanowienia ust. 6 mają odpowiednie zastosowanie.

6. Wnioskodawcę obciążają wszelkie koszty poniesione przez Spółkę związane ze złożonym wnioskiem, w szczególności koszty korespondencji, ogłoszenia oraz wydania duplikatu dokumentu.”

 

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 19 lutego 2021 roku, zostaną wpisani do księgi akcyjnej Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 23 lutego 2021 roku.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w tym odpisie.

Wymagane prawem odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą dostępne w siedzibie Spółki, pok. nr 5 od dnia 19 lutego 2021 roku. Rejestracja obecności w dniu 26 luty 2021r. rozpocznie się o godz. 11.

 

 

   Ogłoszenie

Likwidator Spółki Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" SA w likwidacji z siedzibą w Katowicach rozszerza porządek obrad i wnosi o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 stycznia 2021 r. (Monitor Sądowy Numer 253/2020 (6143) z 29.12.2020 r., s.18, poz. 74755) o nw. punkt:
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
Przewidziana w porządku obrad zmiana statutu Spółki obejmuje wprowadzenie nowego § 8¹ w brzmieniu:

§ 8¹

1. Zniszczone lub utracone dokumenty akcji imiennych, odcinka zbiorowego akcji imiennych, świadectwa tymczasowego lub świadectwa depozytowego podlegają umorzeniu przez Zarząd wyłącznie z zachowaniem poniższych postanowień.

2. Umorzenie zniszczonego lub utraconego dokumentu oraz wydanie jego duplikatu następuje na wniosek akcjonariusza. Wniosek powinien zawierać oznaczenie (seria i numer) dokumentu zniszczonego lub utraconego oraz oświadczenie wnioskodawcy o zniszczeniu lub utraceniu tego dokumentu.

3. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, Zarząd ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zniszczeniu lub utracie dokumentu wzywając wszystkich roszczących sobie prawa do tego dokumentu, aby w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zgłosili Zarządowi sprzeciw poprzez wykazanie swoich uprawnień do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, pod rygorem umorzenia tego dokumentu przez Zarząd i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej.

4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 3, nikt nie wykaże swoich praw do dokumentu będącego przedmiotem umorzenia, Zarząd niezwłocznie podejmie uchwałę o umorzeniu dokumentu, a następnie wyda wnioskodawcy duplikat umorzonego dokumentu po uprzednim zwrocie kosztów, o których mowa w ust. 6.

5. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 3, zostanie zgłoszony sprzeciw, w którym wykazane będą prawa do dokumentu będącego przedmiotem umorzenia, Zarząd zawiadomi wnioskodawcę o nieuwzględnieniu wniosku oraz o możliwości złożenia wniosku o umorzenie dokumentu w trybie przewidzianym w Dekrecie o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz. U. z 1947 r., poz. 20). W razie nieuwzględniania wniosku z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzednim, postanowienia ust. 6 mają odpowiednie zastosowanie.

6. Wnioskodawcę obciążają wszelkie koszty poniesione przez Spółkę związane ze złożonym wnioskiem, w szczególności koszty korespondencji, ogłoszenia oraz wydania duplikatu dokumentu.

 

Likwidator Spółki Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 26012, działając w oparciu o art. 399 § 1 w zw. z art. 466 oraz art. 395 k.s.h. i § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 stycznia 2021 r., na godz. 1130, w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. ks. mjra Karola Woźniaka 12C, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Metali Nieżelaznych "Szopienice" Spółka Akcyjna w likwidacji.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmować będzie:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

- wyrażenia zgody na zbycie oznaczonych nieruchomości Spółki z wyłączeniem trybu publicznej licytacji,

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki w trybie publicznej licytacji.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

8. Zakończenie obrad.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 20 stycznia 2021 roku, zostaną wpisani do księgi akcyjnej Spółki.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 22 stycznia 2021 roku.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w tym odpisie.
Wymagane prawem odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą dostępne w siedzibie Spółki, pok. nr 5 od dnia 20 stycznia 2021 roku. Rejestracja obecności w dniu 27 stycznia 2021 r. rozpocznie się o godz. 11.

 

 

                                                Ogłoszenie

Likwidator Spółki pod firmą Huta Metali Nieżelaznych Szopienice Spółka Akcyjna w likwidacji  z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku         o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Ks. Mjr. K. Woźniaka 12c, 40-389 Katowice, pokój nr 6 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 11:00.