HMN Szopienice S.A. w likwidacji
Ogłoszenie z Rzeczpospolitej z dnia 08.11.2021 roku (numer oferty: N0341) Zobacz wszystkie oferty Eksportuj do PDFOpis:

W dniu 08.11.2021 r. na łamch dziennika Rzeczpospolita ukazałosię ołoszenie Likwidatora spółki HMN Szopienice S.A w likwidacji o sprzedaży działek gruntu następujacej treści:

 OGŁOSZENIE – HMN „Szopienice” SA w likwidacji

 

Likwidator Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Majora Karola Woźniaka 12c, 40-389 Katowice

ogłasza  przetarg pisemnY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dla następujących nieruchomości (działek):

 

 

- działek gruntowych niezabudowanych zlokalizowanych na terenie byłego I kompleksu Huty w okolicach ulicy ks. mjra K. Woźniaka o nr geodezyjnych:   1662/18 (4059 m2), 1672/18 (25 m2), 1678/18 (2905 m2), 1880/18 (4085 m2), 1882/18 (492 m2), 1884/18 (7024 m2), 1886/18 (3665 m2), 1888/18 (229 m2), 1965/18 (7847 m2) o łącznej powierzchni 30 331 m2, dla których Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1K/00120559/2, w cenie wywoławczej 70,00 netto za m2,

 

- działki gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej na terenie byłego I kompleksu Huty w okolicach ulicy ks. mjra K. Woźniaka o nr geodezyjnym:  2147/18 (739 m2) dla której Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1K/00029027/6, w cenie wywoławczej 70,00 netto za m2,

 

 

Oferty obejmujące zakup tylko wszystkich działek wymienionych ogłoszeniu  należy składać w sekretariacie Spółki w Katowicach przy ulicy Ks. Mjra Karola Woźniaka 12c w godzinach 9 do 14, w terminie 10 dni kalendarzowych od daty ukazania się ogłoszenia.

 

 

Pisemna oferta powinna zawierać:

  • oznaczenie nieruchomości, której oferta dotyczy,
  • w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko oferenta oraz jego adres zamieszkania; w przypadku osoby prawnej: nazwa firmy, adres jej siedziby, nr NIP i REGON,
  • oferowaną cenę zakupu netto,
  • dane kontaktowe: e-mail, telefon.

Termin otwarcia ofert – następnego dnia po upływie terminu składania ofert.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie oferowana cena. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 2 dni od daty otwarcia ofert. 

O sposobie rozstrzygnięcia przetargu Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” SA w likwidacji zawiadomi oferentów telefonicznie lub e-mailowo.

Warunkiem wyboru oferenta, oferującego najkorzystniejszą cenę, będzie wyrażenie, w składanej przez niego ofercie, zgody na zawarcie umowy przedwstępnej i wpłatę kwoty 100 000 złotych na konto depozytowe notariusza zawierającego tą umowę, która to kwota będzie zaliczona na poczet ceny zakupu.. W przypadku braku takiej zgody HMN Szopienice SA w likwidacji dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych złożonych ofert.

Warunkiem zawarcia transakcji jest również zgoda na nią organów korporacyjnych HMN Szopienice S.A w likwidacji.

Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. w likwidacji zastrzega sobie prawo zmiany treści oraz odwołania lub odstąpienia od niniejszego ogłoszenia, jak również zakończenia postępowania- bez wyboru oferty, bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji o nieruchomościach będzie można uzyskać w godzinach 9.00-14.00. pod numerem telefonu  662-352-354 lub 609 902 012. 

 

 

TAK

NIEZapytanie do oferty: