HMN Szopienice S.A. w likwidacji
Ogłoszenie w Rzeczpospolitej z dnia 14.10.2021 r. (numer oferty: N0338) Zobacz wszystkie oferty Eksportuj do PDFOpis:

W dniu 14.10.2021 roku na łamach dziennika Rzeczpospolitej ukazało sie ogłoszenie Likwidatora spółki o poniższej treści:

 OGŁOSZENIE – HMN „Szopienice” SA w likwidacji

 

Likwidator Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Majora Karola Woźniaka 12c, 40-389 Katowice

ogłasza  przetarg pisemny NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dla następujących nieruchomości (działek):

 

- działek po rekultywacji zlokalizowanych na terenie byłego II kompleksu Huty w okolicach ulic 11 Listopada i Roździeńskiej o nr geodezyjnych: 1024/77 (21 165 m2),1029/77 (21 419 m2)  w cenie wywoławczej 33,00 PLN netto za m2,

 

- działek gruntowych niezabudowanych zlokalizowanych na terenie byłego II kompleksu Huty w okolicach ulicy Roździeńskiej o nr geodezyjnych:   1034/77 (154 m2),  776/77 (1 789 m2) w cenie wywoławczej 30,00 netto za m2,

 

 - działki gruntowej zabudowanej budynkami produkcyjno- magazynowymi zlokalizowanej na terenie spółki BATERPOL S.A przy ul. Obr. Westerplatte o nr geodezyjnym:  175/15 (2 080 m2) w cenie wywoławczej 200 000,00 netto za teren wraz z zabudowaniami,

 

- działki gruntowej niezabudowanej po b. ogródkach działkowych zlokalizowanej przy ul. Morawa o nr geodezyjnym:  1666/25 (1 938 m2) w cenie wywoławczej 30,00 netto za m2,

 

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki w Katowicach przy ulicy Ks. Mjra Karola Woźniaka 12c w godzinach 9 do 14, w terminie 5 dni kalendarzowych od daty ukazania się ogłoszenia.

 

 W stosunku do ofert zakupu działek o nr geodezyjnych  1024/77 i 1029/77, HMN Szopienice SA w likwidacji żąda od oferentów wniesienia wadium w kwocie 150 000,00 zł. Wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy nr 62 1090 2008 0000 0001 1455 4426 najpóźniej do dnia upływu terminu składania ofert (w tym terminie środki muszą wpłynąć na rachunek HMN Szopienice SA w likwidacji). Oferty niezabezpieczone wadium wniesionym zgodnie ze wskazanymi zasadami zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpoznaniu. Wadium wpłacone przez podmiot, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza cenowo zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu a pozostałym oferentom będzie zwrócone w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Pisemna oferta powinna zawierać:

  • oznaczenie nieruchomości, której oferta dotyczy,
  • w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko oferenta oraz jego adres zamieszkania; w przypadku osoby prawnej: nazwa firmy, adres jej siedziby, nr NIP i REGON,
  • oferowaną cenę zakupu netto,
  • dane kontaktowe: e-mail, telefon.

Termin otwarcia ofert – następnego dnia po upływie terminu składania ofert.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie oferowana cena. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 2 dni od daty otwarcia ofert. 

O sposobie rozstrzygnięcia przetargu Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” SA w likwidacji zawiadomi oferentów telefonicznie lub e-mailowo.

Warunkiem przeprowadzenia transakcji z oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, będzie wyrażenie zgody w składanej ofercie na wpłatę na poczet ceny 30% wartości brutto transakcji, przed zawarciem umowy warunkowej. W przypadku braku takiej zgody HMN Szopienice SA w likwidacji dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych złożonych ofert.

Warunkiem zawarcia transakcji jest również zgoda na nią organów korporacyjnych HMN Szopienice S.A w likwidacji.

Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. w likwidacji zastrzega sobie prawo zmiany treści oraz odwołania lub odstąpienia od niniejszego ogłoszenia, jak również zakończenia postępowania- bez wyboru oferty, bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji o nieruchomościach będzie można uzyskać w godzinach 9.00-14.00. pod numerem telefonu  662-352-354 lub 609 902 012. 

TAK

NIEZapytanie do oferty: