HMN Szopienice S.A. w likwidacji
Ogłoszenie w Rzeczpospolitej z dnia 30.09.2021 r. (numer oferty: N0335) Zobacz wszystkie oferty Eksportuj do PDFOpis:

W dniu 30.09.2021 roku na łamach dziennika Rzeczpospolitej ukazało sie ogłoszenie Likwidatora spółki o poniższej treści:

OGŁOSZENIE – HMN „Szopienice” SA w likwidacji

 

Likwidator Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Majora Karola Woźniaka 12c, 40-389 Katowice

ogłasza  przetarg pisemnY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dla następujących nieruchomości (działek):

 

- działek po rekultywacji zlokalizowanych na terenie byłego II kompleksu Huty w okolicach ulic 11 Listopada i Roździeńskiej o nr geodezyjnych: 1024/77 (21 165 m2),1029/77 (21 419 m2)  w cenie wywoławczej 30,00 PLN netto za m2,

 

- działek gruntowych zlokalizowanych na terenie byłego II kompleksu Huty w okolicach ulicy Roździeńskiej o nr geodezyjnych:   1034/77 (154 m2),  776/77 (1 789 m2) w cenie wywoławczej 38,00 netto za m2,

 

 - działki gruntowej zabudowanej budynkami produkcyjno- magazynowymi zlokalizowanej na terenie spółki BATERPOL S.A przy ul. Obr. Westerplatte o nr geodezyjnym:  175/15 (2 080 m2) w cenie wywoławczej 200 000,00 netto za teren wraz z zabudowaniami,

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki w Katowicach przy ulicy Ks. Mjra Karola Woźniaka 12c w godzinach 9 do 14, w terminie 5 dni kalendarzowych od daty ukazania się ogłoszenia.

Pisemna oferta powinna zawierać:

  • oznaczenie nieruchomości, której oferta dotyczy,
  • w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko oferenta oraz jego adres zamieszkania; w przypadku osoby prawnej: nazwa firmy, adres jej siedziby, nr NIP i REGON,
  • oferowaną cenę zakupu netto,
  • dane kontaktowe: e-mail, telefon.

Termin otwarcia ofert – następnego dnia po upływie terminu składania ofert.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie oferowana cena. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 2 dni od daty otwarcia ofert. 

O sposobie rozstrzygnięcia przetargu Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” SA w likwidacji zawiadomi oferentów telefonicznie lub e-mailowo.

Warunkiem przeprowadzenia transakcji z oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, będzie wyrażenie zgody w składanej ofercie na wpłatę na poczet ceny 30% wartości brutto transakcji, przed zawarciem umowy warunkowej. W przypadku braku takiej zgody HMN Szopienice SA w likwidacji może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych złożonych ofert.

Warunkiem zawarcia transakcji jest również zgoda na nią organów korporacyjnych HMN Szopienice S.A w likwidacji.

Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. w likwidacji zastrzega sobie prawo zmiany treści oraz odwołania lub odstąpienia od niniejszego ogłoszenia, jak również zakończenia postępowania- bez wyboru oferty, bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji o nieruchomościach będzie można uzyskać w godzinach 9.00-14.00. pod numerem telefonu  662-352-354 lub 609 902 012. 

TAK

NIEZapytanie do oferty: