HMN Szopienice S.A. w likwidacji
ogłoszenie o przetargu 29.03.2018 (numer oferty: N0318) Zobacz wszystkie oferty Eksportuj do PDFOpis:

W dniu 29 marca 2018 roku na łamach Gazety Wyborczej ukazało się ogłoszenie Likwidatora spółki o przetargu na nieruchomości będące w jej użytkowaniu wieczystym następującej treści:

OGŁOSZENIE – HMN „Szopienice” SA w likwidacji

 

Likwidator Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Majora Karola Woźniaka 12c, 40-389 Katowice

ogłasza zamiar zbycia w formie PUBLICZNEGO przetargu pisemnego

 

prawa użytkowania wieczystego w całości lub udziałach dla następujących nieruchomości (działek):

 

- działek gruntowych  zlokalizowanych na terenie byłego I kompleksu Huty w okolicach ulicy ks. majora K. Woźniaka o  nr geodezyjnych:

 

1658/18 (1348 m2)- w trakcie podziału, 1662/18 (4059 m2), 1672/18 (25 m2), 1678/18 (2905 m2), 1880/18 (4085 m2), 1882/18 (492 m2), 1884/18 (7024 m2), 1886/18 (3665 m2), 1888/18 (229 m2), 1965/18 (7847 m2) w cenie wywoławczej 69 PLN netto za m2, 

 

 

Oferty w formie pisemnej, należy składać w sekretariacie Spółki w Katowicach przy ulicy Ks. Mjra Karola Woźniaka 12c w godzinach 9 do 14, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Pisemna oferta powinna zawierać:

  • oznaczenie nieruchomości, której oferta dotyczy,
  • w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko oferenta oraz adres zameldowania, w przypadku osoby prawnej: nazwa firmy, siedziba, jej forma prawna, odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, nr NIP i REGON,
  • oferowaną cenę zakupu netto,
  • dane kontaktowe: e-mail, telefon.

Termin otwarcia ofert – następnego dnia po upływie terminu wpływu.

O wyborze oferty Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” SA w likwidacji zawiadomi wybranego oferenta telefonicznie lub e-mailowo.

     Warunkiem wyboru oferenta jest złożenie przez niego oświadczenia o wyrażeniu zgody  do zawarcia ze sprzedającym umowy przedwstępnej (w formie aktu notarialnego) w terminie niezwłocznym na wezwanie Likwidatora spółki, po rozstrzygnięciu przetargu z jednoczesną wpłatą zaliczki w wysokości 10% wartości transakcji.

 

Warunkiem przeprowadzenia transakcji będzie uzyskanie na nią zgody organów korporacyjnych HMN Szopienice S.A w likwidacji , w tym Rady Nadzorczej spółki.

Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. w likwidacji zastrzega sobie prawo zmiany treści oraz odwołania lub odstąpienia od niniejszego ogłoszenia bez wyboru którejkolwiek oferty, bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie prawo wyboru jednego lub wielu podmiotów z którymi podejmie negocjacje.

 

Szczegółowych informacji o nieruchomościach będzie można uzyskać w godzinach 9.00-14.00. pod numerem telefonu  662-352-354 lub (032) 759-13-02.  

TAK

NIEZapytanie do oferty: